Сьогодні: Вів червня 18, 2019 5:45 pm


Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]
Створити нову тему Відповісти  [ 1 повідомлення ] 
Автор Повідомлення
 Тема повідомлення: Реформа місцевого самоврядування
ПовідомленняДодано: Пон серпня 19, 2013 9:23 am 
Адміністратор сайту

З нами з: Пон червня 13, 2011 11:18 pm
Повідомлення: 34
СХВАЛЕНО
Указом Президента України
від 2013 року №
КОНЦЕПЦІЯ
реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні
Проблема, яка потребує розв’язання
В Україні закладено конституційні засади місцевого самоврядування,
ратифіковано Європейську хартію місцевого самоврядування, прийнято
ряд базових нормативно-правових актів, які створюють правові та
фінансові основи діяльності його органів.
Проте від часу ухвалення Конституції України та базових для
місцевого самоврядування нормативно-правових актів розвиток місцевого
самоврядування фактично зупинився на рівні територіальних громад міст
обласного значення, оскільки переважна більшість територіальних громад
через їх надмірну подрібненість та надзвичайно слабку матеріально-
фінансову базу виявились неспроможними до виконання усіх повноважень
місцевого самоврядування.
Існуюча в Україні система місцевого самоврядування на сьогодні не
задовольняє потреби суспільства. Функціонування місцевого
самоврядування у більшості територіальних громад не забезпечує
створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідного
для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання
населенню високоякісних і доступних адміністративних та соціальних
послуг шляхом сталого розвитку громади.
Починаючи з 1991 року чисельність сільського населення зменшилася
на 2,5 млн. осіб, а кількість сільських населених пунктів – на 348 одиниць.
Разом з тим кількість сільських рад збільшилася на 1067 одиниць.
З майже 12 тис. територіальних громад у більш як половині
чисельність жителів становить менш як 3 тис. осіб, з них у 4809 громадах –
менш як 1 тис. осіб, а у 1129 громадах – менш як 500 осіб, у більшості з
яких не утворено відповідно до законодавства виконавчих органів
місцевих рад, відсутні бюджетні установи, комунальні підприємства тощо.
Органи місцевого самоврядування таких громад фактично не можуть
здійснювати надані їм законом повноваження.
Дотаційність 5419 місцевих бюджетів становить понад 70 відсотків,
483 територіальні громади на 90 відсотків утримуються за рахунок коштів
державного бюджету.2
Суттєвого вдосконалення потребує також система територіальної
організації влади з метою підвищення ефективності управління суспільним
розвитком на відповідній території.
Збереження диспропорційності та архаїзму радянської системи
адміністративно-територіального устрою як основи існування
нераціональної територіальної організації влади (відсутність цілісної
території адміністративно-територіальної одиниці базового рівня,
перебування територіальної громади села, селища, міста у складі іншої
територіальної громади або на території іншої адміністративно-
територіальної одиниці, територіальної громади району в місті)
призводить до конфлікту компетенції як між органами місцевого
самоврядування, так і між органами місцевого самоврядування та
місцевими органами виконавчої влади, а отже, до неналежної організації
регіональної та місцевої влади, неефективного управління суспільним
розвитком на відповідній території.
Реалізація структурних реформ дасть змогу досягти стійкого
економічного ефекту за умови гармонізації їх пріоритетів і етапів з
реформою місцевого самоврядування та територіальної організації влади.
Перед місцевим самоврядуванням постали виклики, які потребують
ефективного та швидкого реагування, а саме:
тенденція до погіршення якості та доступності адміністративних,
соціальних та інших послуг через ресурсну неспроможність переважної
більшості органів місцевого самоврядування щодо здійснення власних і
делегованих повноважень;
зношеність теплових, каналізаційних, водопостачальних мереж і
житлового фонду та ризик виникнення техногенних катастроф в умовах
обмеженості фінансових ресурсів місцевого самоврядування для
інвестицій в інфраструктуру;
складна демографічна ситуація у більшості територіальних громад
(старіння населення, знелюднення сільських територій та
монофункціональних міст);
тенденції до розходження державної регіональної політики, місцевої
політики соціально-економічного розвитку з реальними інтересами
територіальних громад через їх соціальну дезінтегрованість,
нерозвиненість форм демократії участі, неспроможність жителів до
солідарних дій, спрямованих на захист своїх прав і відстоювання інтересів
у співпраці з органами місцевої влади та досягнення спільних цілей
розвитку громади;
зниження кваліфікаційного рівня посадових осіб місцевого
самоврядування, зокрема через недостатню конкурентність органів
місцевого самоврядування на ринку праці, зниження рівня престижності
посад, що призводить до низької ефективності управлінських рішень;3
корпоратизація органів місцевого самоврядування, закритість і
непрозорість їх діяльності, корупція, що призводить до зниження
ефективності використання ресурсів, погіршення інвестиційної
привабливості територій, зростання соціальної напруги;
тенденція до надмірної централізації повноважень та фінансово-
матеріальних ресурсів;
відсторонення місцевого самоврядування від вирішення питань у
сфері земельних відносин, посилення політичної та соціальної напруги
серед сільського населення через порушення принципу повсюдності
місцевого самоврядування.
Зазначені виклики посилюються проблемами правового,
законодавчого та інституційного характеру.
Мета Концепції
Метою Концепції є визначення напрямів, механізмів і строків
формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної
організації влади, спроможної максимально забезпечити надання
високоякісних та доступних адміністративних, соціальних та інших
послуг, становлення інститутів демократії участі, задоволення інтересів
громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території,
узгодження інтересів держави та територіальних громад.
Шляхи і способи розв’язання проблеми
Проблему передбачається розв’язати шляхом:
запровадження обґрунтованої територіальної основи для діяльності
органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, здатної
забезпечити доступність та якість адміністративних і соціальних послуг,
що надаються такими органами;
створення правових умов та надання державної підтримки для
добровільного об’єднання територіальних громад;
створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов
для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і
делегованих повноважень;
розмежування повноважень у системі органів місцевого
самоврядування та органів виконавчої влади на місцях на різних рівнях
адміністративно-територіального устрою за принципом субсидіарності;
розмежування повноважень між місцевими органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування на засадах децентралізації
влади;4
недопущення дублювання повноважень, функцій і завдань органів
місцевого самоврядування різного рівня, а також органів виконавчої влади
на місцях;
вдосконалення правового регулювання статусу та повноважень
органів влади Автономної Республіки Крим, їх розмежування на власні та
делеговані;
запровадження механізму державного контролю за законністю рішень
органів місцевого самоврядування та якістю надання населенню
адміністративних та соціальних послуг;
максимального залучення населення до прийняття управлінських
рішень, сприяння розвитку форм демократії участі на місцях;
запровадження механізму координації діяльності місцевих органів
виконавчої влади.
Принципи реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади
Реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади повинно здійснюватися на основі Конституції та законів
України, положень Європейської хартії місцевого самоврядування
виходячи з таких принципів:
верховенства права та законності;
відкритості, прозорості і громадської участі;
повсюдності місцевого самоврядування;
субсидіарності;
доступності адміністративних та соціальних послуг;
підзвітності та підконтрольності органів і посадових осіб місцевого
самоврядування територіальній громаді;
підконтрольності органів місцевого самоврядування органам
виконавчої влади у межах делегованих повноважень;
правової, організаційної та фінансової спроможності місцевого
самоврядування;
державної підтримки місцевого самоврядування;
партнерства між державою та місцевим самоврядуванням;
стимулювання економічного розвитку територій.
Завдання реформування
Базові адміністративні та соціальні послуги повинні надаватися
відповідно до державних стандартів, основою яких мають бути:5
територіальна доступність – послуги повинні надаватися у громаді, в
якій проживає особа;
зручність – послуги повинні надаватися в одному приміщенні у
зручний для споживачів спосіб;
інформаційна відкритість – інформація про послуги, порядок і умови
їх надання повинна бути доступною у кожному населеному пункті;
професійність – послуги повинні надаватися персоналом, що добре
обізнаний у відповідних категоріях справ та виконує свої функції на
оплачуваній основі;
запровадження системи безперервної освіти посадових осіб місцевого
самоврядування.
Для забезпечення доступності та належної якості адміністративних,
соціальних та інших послуг необхідно провести оптимальний розподіл
повноважень між органами місцевого самоврядування та органами
виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-територіального
устрою за принципами субсидіарності та децентралізації.
Повноваження місцевого самоврядування поділяються на власні,
пов’язані з вирішенням питань місцевого значення, та делеговані –
повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого
самоврядування законом.
Повноваження передаються державою органам місцевого
самоврядування, що діють на тому рівні адміністративно-територіального
устрою, на якому можливо і доцільно їх здійснювати з огляду на кадровий,
фінансовий, інфраструктурний потенціал та ресурси, необхідні для
реалізації повноважень на такому рівні.
Для забезпечення оптимального розподілу повноважень між органами
місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних рівнях
адміністративно-територіального устрою планується:
удосконалити систему залучення громадськості до розроблення
управлінських рішень і контролю за їх реалізацією;
визначити достатню податкову базу, що забезпечує виконання
органами місцевого самоврядування власних повноважень, та виходячи з
об’єктивних критеріїв рівень фінансування державою делегованих
повноважень;
утворити на кожному адміністративно-територіальному рівні
представницькі органи місцевого самоврядування з власними виконавчими
органами;
забезпечити ефективний державний контроль за дотриманням
органами місцевого самоврядування вимог Конституції та законів України.6
Визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності
органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, здатної
забезпечити доступність та якість адміністративних та соціальних послуг,
що надаються такими органами, здійснюється виходячи з необхідності
формування критеріїв для адміністративно-територіальних одиниць
різного рівня адміністративно-територіального устрою держави та з
урахуванням того, що:
адміністративно-територіальний устрій складається з трьох рівнів:
- базовий (адміністративно-територіальні одиниці – територіальні
громади);
- районний (адміністративно-територіальні одиниці – райони);
- регіональний (адміністративно-територіальні одиниці – Автономна
Республіка Крим, області, міста Київ і Севастополь);
територія адміністративно-територіальної одиниці є нерозривною,
наявність анклавів та ексклавів не допускається;
у межах адміністративно-територіальної одиниці не може бути інших
адміністративно-територіальних одиниць того ж рівня;
адміністративний центр адміністративно-територіальної одиниці, як
правило, повинен бути максимально наближеним до її географічного
центру;
територія адміністративно-територіальної одиниці визначається на
основі доступності послуги швидкої медичної допомоги в ургентних
випадках та пожежної допомоги, час якої не має перевищувати 20 хвилин;
на кожному рівні адміністративно-територіального устрою
функціонують відповідні органи влади:
- базовий рівень – сільська, селищна, міська ради та їх виконавчі
органи, представництва (представники) окремих органів виконавчої влади;
- районний рівень – районні ради та їх виконавчі органи, районні
держадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої
влади;
- регіональний рівень – Верховна Рада Автономної Республіки Крим,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні ради та їх виконавчі
органи, обласні держадміністрації, Київська та Севастопольська міські
ради, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, територіальні
органи центральних органів виконавчої влади.
Створення належних матеріальних, фінансових та організаційних
умов для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування
власних і делегованих повноважень здійснюється на основі таких
принципів:7
після завершення адміністративно-територіальної реформи в частині
укрупнення адміністративно-територіальних одиниць та набрання
чинності відповідними змінами до законів з питань місцевого
самоврядування для бюджетів нових укрупнених адміністративно-
територіальних одиниць у проекті закону про Державний бюджет України
передбачається дотація вирівнювання;
обсяг дотації вирівнювання розраховується на основі уніфікованих
стандартів надання адміністративних та соціальних послуг;
фінансову основу здійснення органами місцевого самоврядування
власних повноважень становлять податки та збори, які за своєю природою
пов’язані з територією відповідної адміністративно-територіальної
одиниці;
суттєво розширюються права органів місцевого самоврядування щодо
визначення податкової бази та регулювання ставок оподаткування;
не допускається надання податкових пільг, які зменшують доходи
місцевих бюджетів;
органи місцевого самоврядування повинні отримати доступ до
залучення кредитних ресурсів для інвестиційного розвитку через
спрощення процедур погодження запозичень і місцевих гарантій та
збалансування їх із способами державного контролю, спрямованого на
запобігання банкрутству об’єктів права комунальної власності органів
місцевого самоврядування;
підвищення прозорості та ефективності використання бюджетних
коштів шляхом запровадження програмно-цільового методу для всіх
місцевих бюджетів;
матеріальною основою місцевого самоврядування повинно бути
майно, зокрема земля, що перебуває у власності територіальних громад сіл,
селищ, міст (комунальній власності), об’єкти спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст, району, області, а також збори та
податки;
територіальні громади повинні отримати право розпоряджатися
земельними ресурсами у межах своєї території, об’єднувати свої майно та
ресурси в рамках співробітництва територіальних громад для виконання
спільних програм та більш ефективного надання адміністративних і
соціальних послуг населенню суміжних територіальних громад;
максимальне залучення населення до прийняття управлінських рішень
з питань місцевого значення та сприяння розвитку форм демократії участі;
запровадження ефективних механізмів участі громадськості у
виробленні органами місцевого самоврядування важливих управлінських
рішень, зокрема в питаннях прийняття стратегії розвитку громади, 8
ухвалення статутів територіальних громад, схем планування територій
(генеральних планів розвитку міст, селищ, сіл);
надання загальним зборам громадян за місцем проживання згідно із
законом та відповідно до статуту територіальної громади права ініціювати
позачергове звітування посадових осіб місцевого самоврядування перед
територіальною громадою, а також установлення обов’язку для органів
місцевого самоврядування та їх посадових осіб обґрунтовувати власні
рішення про врахування або неврахування рішень загальних зборів;
утворення при органах місцевого самоврядування консультативно-
дорадчих органів для проведення консультацій з громадськістю, сприяння
здійсненню громадських експертиз проектів рішень та прийнятих рішень
органів місцевого самоврядування, розроблення механізму реалізації
рішень місцевих референдумів, загальних зборів громадян, реалізація
пропозицій, які надійшли від громадськості до депутатів, місцевих рад та
їх виконавчих органів;
забезпечення права територіальних громад на місцевий референдум,
мінімізація можливості адміністративного тиску на суб’єктів місцевого
референдуму;
удосконалення процедури утворення органів самоорганізації
населення, визначення чіткого порядку наділення їх частиною
повноважень органів місцевого самоврядування, а також виділення коштів
для зазначених органів, витрачання ними зазначених коштів, звітування
про їх використання;
поширення практики утворення органів самоорганізації населення,
зокрема у територіальних громадах, які складаються з більш як одного
населеного пункту, наділення їх частиною повноважень органів місцевого
самоврядування;
запровадження механізму державного контролю за законністю рішень
органів місцевого самоврядування та якістю надання населенню
адміністративних і соціальних послуг;
зміна статусу місцевих держадміністрацій з органів загальної
компетенції на контрольно-наглядові органи у системі виконавчої влади з
функцією координації діяльності територіальних органів центральних
органів виконавчої влади на відповідній території;
за місцевими державними адміністраціями закріплюється контроль за
законністю рішень органів місцевого самоврядування з правом їх
зупинення та одночасним зверненням до суду.
Реалізація Концепції здійснюється двома етапами.
На першому, підготовчому, етапі (2013—2015 роки) передбачається:
розробити проекти та прийняти акти законодавства щодо
запровадження механізму демократії участі на місцях, удосконалення 9
правового регулювання процедур проведення загальних зборів
(конференцій) жителів територіальної громади за місцем проживання та
встановлення додаткових гарантій діяльності органів самоорганізації
населення, створити сприятливі правові умови для широкого залучення
населення до прийняття управлінських рішень органами місцевого
самоврядування та їх виконавчими органами;
створити законодавчу основу для реалізації права територіальних
громад на добровільне об’єднання, передбачивши при цьому надання
протягом трьох років державної підтримки утвореним об’єднаним
громадам для поліпшення інфраструктури надання послуг та транспортної
доступності;
налагодити співпрацю територіальних громад на засадах ресурсно-
організаційної кооперації, прийняти закони про співробітництво
територіальних громад, внесення змін до Бюджетного кодексу України
(щодо визначення основних засад фінансування проектів такого
співробітництва);
уніфікувати та стандартизувати адміністративні та соціальні послуги,
що надаються населенню органами місцевого самоврядування та органами
виконавчої влади, виходячи із принципів максимальної доступності послуг
для їх споживачів та забезпечити на законодавчому рівні умови для їх
належного фінансування;
утворити постійно діючі робочі групи з підготовки, популяризації та
проведення реформи місцевого самоврядування в кожному регіоні із
залученням до їх роботи науковців, краєзнавців, представників
громадських об’єднань, органів місцевого самоврядування;
визначити на законодавчому рівні власні повноваження, функції,
права, обов’язки та відповідальність органів місцевого самоврядування за
надання населенню високоякісних адміністративних та соціальних послуг;
забезпечити комплексну підготовку посадових осіб, залучених до
проведення реформи на національному та регіональному рівні;
запровадити систему безперервної освіти службовців органів
місцевого самоврядування;
провести широку інформаційно-роз’яснювальну роботу з
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації
влади;
удосконалити систему планування території громад, вирішити
питання забезпечення об’єднаних громад схемами планування території та
генеральними планами розвитку;
здійснити моделювання адміністративно-територіальних одиниць в
регіонах.10
На другому етапі реалізації Концепції (2015—2020 роки)
передбачається:
законодавчо врегулювати систему адміністративно-територіального
устрою;
законодавчо визначити розподіл повноважень між органами місцевого
самоврядування різних рівнів, місцевими органами виконавчої влади,
територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також
органами влади Автономної Республіки Крим на території Автономної
Республіки Крим;
підготувати проекти необхідних нормативних актів для завершення
формування нової системи адміністративно-територіального устрою
України;
завершити формування законодавчої бази діяльності органів
місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на новій
територіальній основі з визначенням повноважень та їх ресурсного
забезпечення відповідно до вимог цієї Концепції;
створити конституційну основу утворення виконавчих органів
обласних та районних рад, розподілу повноважень між ними та
відповідними місцевими адміністраціями;
провести інституційну реорганізацію органів місцевого
самоврядування та місцевих органів виконавчої влади на новій
територіальній основі;
провести місцеві вибори з урахуванням реформованої системи органів
місцевого самоврядування.
Реформування місцевого самоврядування передбачає:
визначення повноважень органів місцевого самоврядування, що
утворюються на території адміністративно-територіальних одиниць
базового, районного та обласного рівня, на засадах субсидіарності з
урахуванням їх спроможності здійснювати такі повноваження і рівня
фінансового забезпечення, а також повноважень місцевих органів
виконавчої влади;
удосконалення механізму здійснення жителями відповідних
адміністративно-територіальних одиниць контролю за діяльністю органів
місцевого самоврядування;
визначення суб’єктом надання послуг вимог до якості
адміністративних, соціальних та інших послуг, що надаються населенню
органами місцевого самоврядування базового та регіонального рівня,
критеріїв оцінювання їх якості з урахуванням особливостей, визначених
законами, які регулюють суспільні відносини у відповідній сфері,
недопущення погіршення умов надання адміністративних, соціальних та
інших послуг, визначених законами;11
забезпечення визначення на законодавчому рівні порядку здійснення
місцевими органами виконавчої влади контролю за виконанням органами
місцевого самоврядування вимог Конституції та законів України;
утворення об’єднаних територіальних громад згідно із законодавчо
визначеною процедурою з власними органами місцевого самоврядування,
зокрема виконавчими органами рад. Жителі, об’єднані постійним
проживанням у межах села, селища, міста, що не є самостійною
адміністративно-територіальною одиницею, можуть ініціювати утворення
органів самоорганізації населення або ініціювати започаткування посади
старости, який входить до складу системи органів місцевого
самоврядування відповідної територіальної громади, що є самостійною
адміністративно-територіальною одиницею;
визначення чітких меж кожної адміністративно-територіальної
одиниці, забезпечення повсюдності юрисдикції органів місцевого
самоврядування на території відповідної адміністративно-територіальної
одиниці, недопущення наявності в межах територіальної громади інших
адміністративно-територіальних одиниць;
утворення виконавчих органів обласних та районних рад.
Реформування територіальної організації влади передбачає:
зміну статусу місцевих держадміністрацій з місцевих органів
виконавчої влади на органи, які здійснюють контроль за дотриманням
вимог законодавства, законністю актів органів місцевого самоврядування,
а також координацію діяльності територіальних органів центральних
органів виконавчої влади на відповідній території;
виконання територіальними органами центральних органів виконавчої
влади на відповідній території функцій із здійснення контролю за
дотриманням у визначених сферах вимог законодавства, надання
адміністративних, соціальних та інших послуг населенню та юридичним
особам;
формування мережі територіальних органів центральних органів
виконавчої влади з метою створення оптимальних умов для одержання
населенням та юридичними особами адміністративних та соціальних
послуг, які надаються такими органами.
Очікувані результати
Реалізація Концепції сприятиме:
посиленню правової, організаційної та матеріальної спроможності
територіальних громад, органів місцевого самоврядування, провадженню
їх діяльності з дотриманням принципів та положень Європейської хартії
місцевого самоврядування;12
доступності адміністративних, соціальних та інших послуг,
підвищенню їх якості;
впровадженню механізму здійснення місцевими держадміністраціями
та населенням контролю за наданням органами місцевого самоврядування,
територіальними органами центральних органів виконавчої влади
адміністративних, соціальних та інших послуг;
створенню сприятливих правових умов для максимально широкого
залучення населення до прийняття управлінських рішень, а також розвитку
форм демократії участі на місцях;
формуванню ефективної територіальної системи місцевого
самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, здатної забезпечити
сталий соціально-економічний розвиток відповідних адміністративно-
територіальних одиниць;
утворенню об’єднаних територіальних громад, спроможних
самостійно або через органи місцевого самоврядування вирішувати
питання місцевого значення;
соціально-економічному розвиткові територіальних громад, зокрема
об’єднаних;
стимулюванню економічного розвитку територій за рахунок
удосконалення механізмів впливу органів місцевого самоврядування на
визначення пріоритетів місцевого економічного розвитку;
забезпеченню розподілу повноважень між органами місцевого
самоврядування базового та регіонального рівня, місцевими
держадміністраціями та територіальними органами центральних органів
виконавчої влади.
Обсяг фінансових ресурсів
Фінансування заходів з реалізації Концепції здійснюється з
державного та місцевих бюджетів у межах асигнувань, що передбачаються
у бюджетах відповідних територіальних громад на відповідний рік, а
також за рахунок міжнародної технічної та фінансової допомоги.
Глава Адміністрації
Президента України С. ЛЬОВОЧКІН


Обговорюємо та пропонуємо


Догори
Офлайн Профіль  
 
Відображати повідомлення за:  Сортувати за  
Створити нову тему Відповісти  [ 1 повідомлення ] 

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]


Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість


Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете додавати файли у цьому форумі

Знайти:
Вперед:  
cron